مجمع عمومی فوق‌العاده افزایـش سرمایـه شرکت سمگا برگزار شد

مجمع عمومی فوق‌العاده افزایـش سرمایـه شرکت سمگا در روز شنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰ در محل هتل فرودگاهی امامخمینی (ره) برگزار شد.

در این مجمع افزایش سرمایه شرکت سمگا از مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته بوده و مشتـمل بـر اندوختــه سرمایــه‌ای ۴,۲۵۰ میلیــارد ریال و سود انبــاشته ۱,۲۵۰ میلیــارد ریال به تصویب رسید.