حاکمیت شرکتی

طی سال‌های اخیر، شرکت سمگا با اشراف به اهمیت حاكميت شركتی در هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری، اصول و استانداردهای شفافيت، مسئوليت‌پذيری و صداقت را در تصمیمات و فعاليت‌های مديريتی خود ایجاد کرده است. هدف مدیران سمگا این است که با ایجاد دستورالعمل‌ها، ساختارها، فرآیندها، هنجارهای فرهنگی و پیاده‌سازی هدفمند حاكميت شركتی در فرآيندهای مديريتی،‌ ضمن حفظ منافع مالی شركت، مؤثرترین گام‌ها را در مسیر موفقيت، ‌پيشرفت و ايجاد ارزش افزوده برای سهامداران بردارند. اصول بنیادی حاکمیت شرکتی در سمگا، مشتمل بر تعیین فرآیندهای تصمیم‌گیری و شفافیت تصمیمات، رعایت حقوق سهامداران و تعامل با ایشان و به‌طور کلی توزیع حقوق و مسئولیت‌ها بین ذی‌نفعان مختلف سازمان (از جمله هیئت‌مدیره، مدیران و سهامداران) است. اساس فعالیت سمگا (در زیر چتر حاکمیت شرکتی) بر پایه نظام پاسخ‌گویی، مسئولیت اجتماعی و پیگیری وظایفی شکل گرفته که از سوی ارکان شرکت، با هدف ارتقای پاسخ‌گویی و شفافیت انجام می‌شوند.

در راستای پیاده‌سازی اصول حاکمیت شرکتی، این شرکت نسبت به ایجاد کمیته های به شرح ذیل اقدام نموده است :