درباره سمگا

گــروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایران-ســمگا نخســتین هلدینــگ بورســی تخصصــی گردشــگری و هتلــداری ایــران می باشــد کــه بــا نمــاد« ســمگا» در فرابــورس شــناخته می شــود. هــدف اصلــی ســمگا اعتـلـا و پیشــبرد نــام و نشــان فرهنگــی ایــران و آفریــدن ثــروت بــرای ســهامداران خــود از طریــق ســرمایه گذاری، ســاخت و بهره بــرداری از طرح هــای مختلــف گردشــگری اســت تــا بتوانــد بــا توســعه کمــی و کیفــی خدمــات و بهره گیــری از نیــروی انسـانی مجـرب، دامنـه حضـور مؤثـر خـود را بیـش از پیـش در کشـور عزیزمان گسـترش داده و بـا ورود به عرصه های جریان گردشـگری بین الملـل بـه معرفـی آثـار و جاذبه هـای اماکـن متنوع فرهنگی و تاریخی پرداخته و در مسـیر توسـعه گردشـگری پایــدار گام بــردارد.  گستره فعالیت های سمگا را میتوان در حوزه های پولی و بانکی ،مالی و سرمایه گذاری و گردشگری و میراث فرهنگی خلاصه کرد .

زمینه هــای اصلــی فعالیــت ســمگا

پولی و بانکی

sarmaye gozari

مالی و سرمایه گذاری

gaedeshgari

گردشگـــری و میراث فرهنگی

مهم ترین دستاوردها

1

تأسیس  بـانک گـردشگـری ( سهامی عام) با نماد " وگردش"  

2

تاسیس شرکت لیــزیـنـگ گردشگری (سهامی خاص) 

3

سرمایه گذاری عمده در سهام شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام ) با نماد " گنگین"

4

سرمایه گذاری عمده در سهام شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام ) بانماد "ولقمان"

5

تاسیس بازوهای اجرائی در قالب شرکت های طراحی و نظارت ، پیمانکاری و ساخت و ساز ، تجهیز و تامین

6

جذب و آموزش نیروهای انسانی،  بهره برداری و تامین نیازهای هتل‌ها و  اماکن اقامتی با کیفیت و خدمات مسافرتی و زیارتی.

7

ایجاد و ثبـت برندهای ؛ رکسان برای هتل‌های ۵ ستاره ؛ رمیس برای هتل‌های ۴ ستاره ؛ کاروانیکا برای بوتیک هتل ها در داخل و خارج از کشور

8

نخستین هلدینـگ تخصصــی عضو سازمان جهانـی گردشگری

شركت گروه سرمایه گذاری میراث  فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا ؛  بازوی اجرایی گروه مالی گردشگری است که دارای بیشترین میــزان مالکیت در سهام سایر شرکت های گروه مالی گردشگری و بزرگترین هلدینگ آن گروه می باشد .

پروژه‌های داخلی و خارجی سمگا

کالک - نهایی - انتها

اخبار سمگا

تعداد پرسنل هلدینگ
0
سطح اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
0 +
شرکت های زیر مجموعه
0
پروژه های انجام شده،در حال ساخت و بهره برداری
0