درباره سمگا

گــروه ســرمایه گذاری میــراث فرهنگــی و گردشــگری ایران-ســمگا نخســتین هلدینــگ بورســی تخصصــی گردشــگری و هتلــداری ایــران می باشــد کــه بــا نمــاد« ســمگا» در فرابــورس شــناخته می شــود. هــدف اصلــی ســمگا اعتـلـا و پیشــبرد نــام و نشــان فرهنگــی ایــران و آفریــدن ثــروت بــرای ســهامداران خــود از طریــق ســرمایه گذاری، ســاخت و بهره بــرداری از طرح هــای مختلــف گردشــگری اســت تــا بتوانــد بــا توســعه کمــی و کیفــی خدمــات و بهره گیــری از نیــروی انسـانی مجـرب، دامنـه حضـور مؤثـر خـود را بیـش از پیـش در کشـور عزیزمان گسـترش داده و بـا ورود به عرصه های جریان گردشـگری بین الملـل بـه معرفـی آثـار و جاذبه هـای اماکـن متنوع فرهنگی و تاریخی پرداخته و در مسـیر توسـعه گردشـگری پایــدار گام بــردارد. 

زمینه هــای اصلــی فعالیــت ســمگا

پولی و مالی

sarmaye gozari

سـرمایه گذاری، ساخت و مرمت اماکن تاریخـــی و فرهــنگی

gaedeshgari

گردشگـــری و هتــلداری

پروژه های انجام شده، در حال ساخت و بهره برداری توسط سمگا

اخبار سمگا

شرکت های زیر مجموعه سمگا

تعداد پرسنل هلدینگ
0
سطح اشتغال مستقیم و غیر مستقیم
0 +
شرکت های زیر مجموعه
0
پروژه های انجام شده،در حال ساخت و بهره برداری
0