مالی و سرمایه گذاری

یکی از اهداف استراتژیک این هلدینگ خلق ثروت از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام شرکت های پربازده و موفق می باشد . در این راستا با افزایش میزان سهام خود در شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی عام ) – ” نماد گنگین”  و  شرکت سرمایه گذاری لقمان (سهامی عام ) “نماد ولقمان” مهمترین سرمایه گذاری های خود را در این حوزه رقم زده است .

شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایران

شرکتی چند رشته ای و تخصصی اقتصادی در امور…

شرکت سرمایه گذاری لقمان

ایـن شـرکت در سال 1383 با …