مرتـضی خـــامی ســرپرست سـمگا شد

با استعفا اسفندیار حیدری‌پور از مدیرعاملی سمگا، مرتضی خامی سرپرست گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران-سمگا شد.

در هفته گذشته با توجه به استعفا اسفندیار حیدری‌پور از مدیرعاملی سمگا، طی حکمی توسط ریاست گروه مالی گردشگری، مرتضی خامی سرپرست گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران-سمگا شد