در جهت قدردانی از سهام داران محترم و وفادار سمگا و با همراهی هیات مدیره محترم شرکت،استفاده از خدمات گروه هتلی هلدینگ سمگا به شرح زیر برای سهامداران گرانقدر مصوب گردید: