اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا(روزنامه دنیای اقتصاد)

روابط عمومی سمگا

چکیده


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا

عکس خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا(روزنامه دنیای اقتصاد)