اخبار

صحبت‌های دکتر حیدری پور به مناسبت سالگرد سمگا

روابط عمومی سمگا

چکیده


صحبت‌های دکتر حیدری پور مـدیـــرعامــل گـــروه ســمگـا بــه منــاسبـــت دوازدهمـیـــن ســـال تاسیس شرکت گروه سرمایه‌گذاری میــراث فرهنــگی و گردشگــری ایـران

عکس خبر

صحبت‌های دکتر حیدری پور به مناسبت سالگرد سمگا