اخبار

تغییرات تعهدات بازارگردان در سهام شرکت سمگا

روابط عمومی

چکیده


تغییرات تعهدات بازارگردان در سهام شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شرح ذیل مورد تصویب مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان قرار گرفت: 1- تعهدات بازارگردان از 250.000 سهم به 1.000.000 سهم افزایش یافت. 2- دامنه نوسان از10درصد به 5 درصد تغییر یافت.

عکس خبر

تغییرات تعهدات بازارگردان در سهام شرکت سمگا