اخبار

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا(روزنامه دنیای اقتصاد)

روابط عمومی

چکیده


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سمگا راس ساعت 09:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 در محل هتل های فرودگاهی امام خمینی (ره) تشکیل خواهد شد. از سهامداران گرامی خواهشمند است از طریق لینک تعبیه شده در سایت سمگا مجمع را به صورت زنده مشاهده نمایند و از حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع خودداری نمایند.

عکس خبر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا(روزنامه دنیای اقتصاد)