اخبار

اتمام عملیات مرمت و احیای بنای تاریخی کاروانسرای وکیل کرمان تا شهریور ماه سال 1399

روابط عمومی

چکیده


عملیات مرمت و احیای بنای تاریخی کاروانسرای وکیل کرمان تا شهریور ماه سال 1399به اتمام می رسد.

عکس خبر

اتمام عملیات مرمت و احیای بنای تاریخی کاروانسرای وکیل کرمان تا شهریور ماه سال 1399