اخبار

سال جهش تولید

روابط عمومی

چکیده


رهبر معظم انقلاب سال ١٣٩٩ را سال جهش تولید نامگذاري كردند.

عکس خبر

سال جهش تولید