اخبار

مجمع عمومی فوق‌العاده افزایـش سرمایـه شرکت سمگا برگزار شد.

روابط عمومی سمگا

چکیده


مجمع عمومی فوق‌العاده افزایـش سرمایـه شرکت سمگا برگزار شد. این افزایش سرمایه از مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل اندوخته سرمایه‌ای و سود انباشته بوده و مشتـمل بـر اندوختــه سرمایــه‌ای ۴,۲۵۰ میلیــارد ریال و سود انبــاشته ۱,۲۵۰ میلیــارد ریال است که به تصویب رسید.

عکس خبر

مجمع عمومی فوق‌العاده افزایـش سرمایـه شرکت سمگا برگزار شد.