اخبار

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صاحبان سهام شرکت سمگا (روزنامه اطلاعات)

روابط عمومی سمگا

چکیده


جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صاحبان سهام شرکت سمگا

عکس خبر

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صاحبان سهام شرکت سمگا (روزنامه اطلاعات)