گزارش های تصویری

بازديد جناب آقاي دكتر ابراهيم جهانگيري قائم مقام گروه مالي گردشگري از سي و دومين نمايشگاه ملي صنايع دستي


جناب آقاي دكتر ابراهيم جهانگيري قائم مقام گروه مالي گردشگري از سي و دومين نمايشگاه ملي صنايع دستي بازديد نمودند