گزارش های تصویری

اولین توربوی استارت آپ


با عنایت به سیاست های اتخاذ شده در شرکت به منظور ورود این شرکت در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر، سمگا با همکاری شرکت بومرنگ، با بکارگیری تجربه مدرس بین المللی فعال در این حوزه ، اولین توربوی استارت آپ را برگزار نمود. در بخشی از این کارگاه، رویکرد جدید سمگا در خصوص مشارکت با استارت آپ های حوزه گردشگری، صنایع دستی ،میراث فرهنگی و صنایع خلاق توسط جناب آقای دکتر حیدری پور مدیرعامل شرکت ، تشریح شد.