گزارش های تصویری

بازدید از پروژه های سیرجان


روز شنبه مورخ 19/07/1399 جناب آقای دکتر جهانگیری، ریاست محترم گروه مالی گردشگری و مدیر عامل شرکت سمگا، جناب آقای دکتر حیدری پور، به همراه مدیران ارشد شرکت از پروژه های کاروانسرای وکیل کرمان و مجموعه تفریحی- اقامتی سیرجانِ هلدینگ سمگا بازدید به عمل آوردند. در راستای بازدید انجام شده، ریاست محترم گروه مالی گردشگری به تسریع عملیات مرمت و تجهیز کاروانسرای وکیل کرمان به منظور افتتاح پروژه مذکور در اسفندماه سال جاری تاکید نمود. همچنین ایشان پیرو بازدید از پروژه مجموعه تفریحی و اقامتی سیرجان مقرر نمودند عملیات ساخت و خرید تجهیزات پروژه مطابق با برنامه زمان بندی پیش بینی شده صورت پذیرفته به نحوی که شاهد افتتاح واحدهای تجاری مجموعه سیرجان در پایان سال 1399 باشیم