گزارش های تصویری

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1399/02/13


مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 3.000 میلیارد ریال به 4.500 میلیارد ریال از محل آورده نقدی مطالبات حال شده با مشارکت اکثریت سهامداران موافقت بعمل آمد.