گزارش های تصویری

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانك گردشگري


مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانك گردشگري با حضور ٨٠.٤٧ درصد سهامداران برگزار شد. صورت هاي مالي متناهي به ٢٩ اسفند ١٣٩٧ بانك گردشگري تصويب شد.