گزارش های تصویری

بازديد پايان سال رئيس محترم گروه مالي گردشگري از واحدهاي ستادي سازمان


بازديد پايان سال رئيس گروه مالي گردشگري، مدير عامل و هيئت مديره بانك از واحدهاي ستادي سازمان پس از ابلاغيه رئيس گروه مالي گردشگري مبني بر تعطيلي مجموعه تا پانزدهم فروردين ماه به دليل ويروس كرونا