اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سمگا در تاریخ 1397/4/31

روابط عمومی

چکیده


مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران ( سمگا) در تاریخ 31/4/1397 برگزار شد.

عکس خبر

برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سمگا در تاریخ 1397/4/31