اخبار

برگزاري سي و دومين نمايشگاه ملي صنايع دستي

روابط عمومي

چکیده


حضور شركت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران(سمگا) در سي و دومين نمايشگاه ملي صنايع دستي كه از تاريخ ٩٨/٦/٣ تا تاريخ ٩٨/٦/٩ برگزار مي شود.

عکس خبر

برگزاري سي و دومين نمايشگاه ملي صنايع دستي