اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران برای سال مالی منتهی به 97/12/29

روابط عمومی

چکیده


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) در تاریخ 98/04/24 برگزار شد.

عکس خبر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران برای سال مالی منتهی به 97/12/29