اخبار

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

روابط عمومی

چکیده


بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سمگا که در مورخ 98/04/24 در هتل نووتل برگزار می گردد حضور بهم رسانند . در ضمن وسیله ایاب و ذهاب از درب شرکت جهت عزیمت به محل برگزاری مجمع آماده است. (زمان حرکت :7 صبح)

عکس خبر

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه