اخبار

حضور شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا در نشست ملی برند ناب ایرانی مورخ 97/11/17 و دریافت جایزه برند ناب ایرانی

روابط عمومی

چکیده


با عنایت به برگزاری نشست ملی برند ناب ایرانی و سخنرانی جناب آقای دکتر رضایی معاونت محترم گردشگری سمگا این شرکت مفتخربه دریافت جایزه برند ناب ایرانی گردید.

عکس خبر

حضور شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا در نشست ملی برند ناب ایرانی مورخ 97/11/17 و دریافت جایزه برند ناب ایرانی