اخبار

حضور شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

روابط عمومی

چکیده


حضور شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری که از تاریخ 97/11/23 تا 97/11/26 برگزار می گردد.

عکس خبر

حضور شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران - سمگا در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری