اخبار

معرفی مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گروه گردشگری ایران

روابط عمومی

چکیده


بدینوسیله باتائید سازمان بورس اوراق بهادار در تاریخ 1397/07/22با انتصاب آقای محمدرضا حبیبی به عنوان مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان ، موافقت شد.

عکس خبر

معرفی مدیر سرمایه گذاری جدید صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گردانی گروه گردشگری ایران