اخبار و اطلاعیه های سهام

اخبار و اطلاعیه های سهام

صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1398/12/29 (حسابرسي نشده)
1399.03.27
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1398/12/29
1399.03.27
افشاي اطلاعات با اهميت - (تغييرات با اهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل - گروه الف) منتهي به سال مالي 1399/12/30
1399.03.30
گزارش فعاليت ماهانه دوره 1 ماهه منتهي به 1399/02/31
1399.03.07
مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام
1399.02.15
شفاف سازي در خصوص شايعه، خبر يا گزارش منتشر شده
1399.02.13
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)
1399.02.13
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
1399.02.03
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
1399.02.01
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
1399.01.06
افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1398.12.20
مدارك و مستندات درخواست افزايش سرمايه
1398.12.14
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
1398.12.05
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
1398.11.15
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
1398.11.14
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
1398.11.05
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
1398.10.05
افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
1398.09.25
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
1398.09.14
کدال
پیشنهاد هیئت مدیره به م.ع.ف در خصوص افزایش سرمایه
1398.08.28
تصمیمات مجمع عمومی 12 ماهه
1398.04.31
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
1398.02.14